• اف بی آی نتوانست،  اخ‌تاپوس توانست

    اف بی آی نتوانست، اخ‌تاپوس توانست

    کانال تلگرامی اختاپوس که شعار خود را بر پایه مبارزه با فساد در صنایع خودروسازی قرار داده است از بدو تاسیس تمام تمرکز خود را بر روی طرح پرسش و ایجاد اتهام علیه شرکت قطعه سازی کروز بنیان کرده است.