• ارتباطات سیار ایران در شهریور گل کاشت

    ارتباطات سیار ایران در شهریور گل کاشت

    شرکت ارتباطات سیار ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ حدود ١٠٩٩١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٠٠٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.