• کرونا هم نتوانست قلب تپنده اقتصاد ایران را تعطیل کند

    کرونا هم نتوانست قلب تپنده اقتصاد ایران را تعطیل کند

    این روزها کارکنان صنعت نفت در حالی که ویروس کرونا بیش از ۱۶۷ کشور جهان را فرا گرفته و در کشور ایران شیوع یافته اما همچنان مانند دوران قبل از پیروزی و بعد از پیروزی انقلاب دست از فعالیت برنداشته و هیچگاه نگذاشته قلب تپنده اقتصاد ایران حتی برای لحظه‌ای متوقف شود.