• مسمومیت با قارچ جدی است حتی مرگ

    مسمومیت با قارچ جدی است حتی مرگ

    رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از چیدن و حتی لمس و مصرف قارچ های روییده در طبیعت و کوه و دشت خودداری کنید .