• شعبان با مخ وزارت خارجه

    شعبان با مخ وزارت خارجه

    محمد علی شعبانی شخصیت واقعی جاسوس تیم مذاکره کننده ،نفوذی دو تابعیتی که با رژیم صهیونیستی و انگلیس در ارتباط بود !