• مجلس حامی بخش خصوصی کارا و توسعه گرا است

    مجلس حامی بخش خصوصی کارا و توسعه گرا است

    دکتر اکبری رییس کمسیون صنایع در بازدید از بزرگترین تجاری ساز کشور و افتتاح خط پگاسوس و رونمایی از کامیونت شیلر هشت تن در قزوین: مجلس حامی بخش خصوصی کارا و توسعه گرا است