• فولاد مبارکه مطالبه ۳۰ ساله مردم را به ۵ سال کاهش داد

    فولاد مبارکه مطالبه ۳۰ ساله مردم را به ۵ سال کاهش داد

    معاون توسعه و بهره برداری فاضلاب آبفای اصفهان گفت: مردم برنده نهایی، احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه پساب در شهرستانهای مبارکه و لنجان به عنوان پروژه شاخص زیست محیطی با مشارکت شرکت فولاد مبارکه و آبفای اصفهان شدند.