• فولاد مبارکه تأمین حداکثری بازار داخل را رسالت خود می‌داند

    فولاد مبارکه تأمین حداکثری بازار داخل را رسالت خود می‌داند

    وزیر صمــــت در جریان بازدیــــــد از شرکت‌های فولاد سفیددشت و ورق خودروی چهارمحـــــال و بختیــــاری ضمــــن قدردانــــی از حمایت‌های فولاد مبارکه در به بهره‌برداری رسیدن و تداوم تولید این شرکت‌ها گفت: فولاد مبارکه تأمین حداکثری بازار داخل را رسالت خود می‌داند.