• تماشا کنید|اکسیژینی که هوا نشد

    تماشا کنید|اکسیژینی که هوا نشد

    بیماران کرونایی در بیمارستان های مرجع درمان در شهر اراک با مشکل تامین اکسیژن مواجه شده بودند که یک کارخانه در آن شهر نیز حاضر به کمک به آن ها نبود ، در این میان فولاد مبارکه اصفهان وارد عمل شد و اکسیژن رایگان برای تمام بیمارستان های کشور که کرونا را معالجه می کنند تأمین کرد.