• سازمان بازرسی: تخلف در واگذاری و مدیریت شرکت هفت تپه محرز است

    سازمان بازرسی: تخلف در واگذاری و مدیریت شرکت هفت تپه محرز است

    رئیس سازمان بازرسی گفت: بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد هم در واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است.