• دین کاستی

    دین کاستی

    براساس گزارش های اعلام شده،شمار یهودیان در سراسر جهان در سال 1939، شانزده ميليون و 600 هزار نفر بود و اين درحاليست كه شمار آنها اكنون به 14 ميليون و پانصد هزار نفر رسیده است