• درخشش روابط عمومی‌های گروه فولاد مبارکه

    درخشش روابط عمومی‌های گروه فولاد مبارکه

    پانزدهمین جشنوارۀ ملی انتشارات روابط عمومی با هـدف انتخاب و معرفی بهتـــرین الگـــوها و عملــکردها در زمیـــنۀ انتــشارات روابط‌عمومی‌ها با درخشش روابط عمومی‌های گروه فولاد مبارکه به کار خود پایان داد.