• خباثت BBC فارسی اینبار علیه شهید افغانستانی

    خباثت BBC فارسی اینبار علیه شهید افغانستانی

    پس از بازگشت پیکر شهید نسیم افغانی، شهید افغانستانی جنگ تحمیلی کشورمان به ایران، بی‌بی‌سی فارسی تیتر زد«بقایای جسد بسیجی افغان کشته شده در جنگ ایران و عراق، به مشهد منتقل شد». بی‌بی‌سی فارسی درحالی برای این پیکر مطهر از واژه جسد استفاده کرده که برای آمریکایی‌هایی مانند جرج بوش پدر از واژه محترمانه «پیکر»