• جنگ خاموش ــ ۲۲| صادرات گاز در اولویت دولت تدبیر و امید نیست

    جنگ خاموش ــ ۲۲| صادرات گاز در اولویت دولت تدبیر و امید نیست

    به‌نظر می‌رسد دولت و به‌ویژه وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای رشد دیپلماسی انرژی در زمینه توسعه صادرات گاز را امری دست‌چندمی و غیر اولویت‌دار می‌دانند.