• کاش رسول خادم ایرانی نبود!

    کاش رسول خادم ایرانی نبود!

    انگار عادت کرده‌ایم به «بد دیدن» و از زشتی‌ها نوشتن. انگار می‌ترسیم از نوشتن درباره اتفاقات خوبی که بیخ گوش خودمان می‌افتد. ولی برای سیاه‌نویسی، برای ناامیدتر کردن هم، برای فریاد زدن این که «همه‌ چیز رو به ویرانی است» عجیب از هم سبقت می‌گیریم. به گزارش ایسنا، احسان محمدی در عصر ایران نوشت: «بعد از توفند