• خطر را به جان نخریم

    خطر را به جان نخریم

    – شاید هیچگاه تصور نمی کردیم که یک ویروس به شیوه ای زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار دهد که حتی عید باستانی نوروز که همه آن را با دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی می شناسیم، همه را خانه نشین کند.