• افزایش حق مسکن کارگران در چه مرحله‌ای است؟

    افزایش حق مسکن کارگران در چه مرحله‌ای است؟

    یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد. در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات