• یادداشت/ چشم‌پوشی آگاهانه

    یادداشت/ چشم‌پوشی آگاهانه

    رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: مرور سیر تطور قوانین مربوط به سن و سابقه ملاک بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که همزمان با افزایش امیدبه زندگی در کشور، نه‌تنها سن بازنشستگی افزایش نیافته، بلکه شرایط سنی مورد نیاز برای بازنشستگی تسهیل شده و قوانین متعدد بازنشستگی پیش‌ازموعد به تصویب رسیده است.