آخرین خبرها
خانه / دیگر رسانه / اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت و تجارت جهانی

اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت و تجارت جهانی

به گزارش پشت پرده : اجرای طرح تحول دیجیتال برای فولاد مبارکه یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام و ضمانت آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت و تجارت جهانی است
مدیرعامل فولاد مبارکه در این آئین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در فولاد مبارکه و بهطورکلی صنایع کشور گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال برای فولاد مبارکه یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام، ضرورت حیاتی و ضمانت آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت جهانی است. ازاینرو این شرکت در زمینۀ ورود نسل چهارم تکنولوژی به کشور پیشتاز است و بهطور قطع پس از اینکه این طرح با موفقیت در شرکت به کارگرفته شد، فولاد مبارکه برای انتقال دانش و تجارب نسل چهارم تکنولوژی و انقلاب صنعتی به سایر صنایع آماده است.
حمیدرضا عظیمیان در همین خصوص گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال اگرچه به لحاظ ارزش ریالی با پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه قابلمقایسه نیست؛ اما ازنظر اهمیت و تضمین آیندۀ شرکت، قطعا هزار برابر     اولویت و   اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در عرصۀ رقابت جهانی تضمینی برای بقای فولاد مبارکه در این چرخه است.
عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما هماکنون در یک دنیای کاملا رقابتی فعالیت میکنیم. سهامداران شرکت انتظار دارند که در این بازار، ضمن حفظ حقوق، سهم ایشان حفظ و بازدهی سرمایۀ آنها روزبهروز افزایش یابد و این امر تنها در صورتی ممکن است که همراه با تحولات صنعتی دنیا، نسل چهارم تکنولوژی و انقلاب صنعتی را در فولاد مبارکه پیادهسازی کنیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه ایجاد نسل چهارم تکنولوژی باعث افزایش بهرهوری میشود و زمینۀ افزایش 6 تا 8 درصدی حاشیۀ سود را برای سهامداران نیز فراهم میکند، تصریح کرد: اگر ما تکنولوژی نسل چهارم انقلاب صنعتی را به فولاد مبارکه وارد نکنیم، ممکن است در کمتر از یک دهه دیگر از صحنۀ تولید، ارزشآفرینی و سودآوری خارج شویم.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامۀ سخنان خود گفت: این کار در زمان مناسبی آغازشده، اما در تلاشیم که اجرای این پروژه را سرعت ببخشیم.
به گفتۀ عظیمیان این پروژه را دانشمندان و متخصصان حاضر در شرکت ایریسا با همکاری تمامی بخشهای خصوصی و دولتی و بهویژه سازمان فناوری اطلاعات اجرا خواهند کرد.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت فعال تمامی مدیران و کارشناسان فولاد مبارکه در اجرای این طرح، از تهیۀ فرمهای متنوع پیشرفت پروژه و نظام تشویق گامبهگام در اجرای طرح خبر داد و گفت: میزان مشارکت افراد در اجرایی شدن طرح مدنظر قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته باشیم این امر گامی بلند برای ارتقای سطح علمی صنعت فولاد کشور است. از این رو تمامی مراحل پیشرفت بهطور دقیق رصد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: در گام نخست در نظر است مدیران و کارشناسان مربوطه برای آموزش و آماده شدن بستر اجرای طرح به تهران یا دانشگاه صنعتی اصفهان اعزام شوند تا بتوانیم سایر مراحل را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای تاتااستیل و پوسکو کرۀ جنوبی عضو باشگاه فانوس دریایی شدهاند، تأکید کرد: هدف ما این است که عضو باشگاه فانوس دریایی شویم و در سطح بالایی از بهرهوری قرار گیریم. در واقع ما میخواهیم با پیوستن به نسل چهارم، کارها را بهطور هوشمند دنبال کنیم تا بتوانیم آیندۀ بهتر و درخشانتری برای شرکت رقم زنیم، تا فولاد مبارکه همچنان بهعنوان یکی از شرکتهای برتر در سطح جهان مطرح باشد.
عظیمیان با بیان اینکه کسب جایزههایی همچون شرکت برتر دانشی یا EFQM    اروپا با بیش از 600 امتیاز کار دشواری بوده که فولاد مبارکه در اجرای آن موفق بوده است، اظهار کرد: عضویت در باشگاه فانوس دریایی نیز هدفی دشوار، اما دستیافتنی است که با همت جمعی و ارادۀ قوی میتوانیم در مسیر آن هم با موفقیت گام برداریم.
وی در خصوص اهمیت اجرای این طرح برای شرکای تجاری کسبوکار فولاد مبارکه در بالا و پاییندست این شرکت گفت: دادوستد با فولاد مبارکه یعنی دستیابی به این توانمندی و ظرفیت که میتوان با سایر صنایع فولادساز کشور نیز کار کرد؛ چراکه معیارهای موردنیاز برای همکاری با این شرکت، همترازی با شرکتهای دانشی روز است؛ بنابراین سازندگان، تأمینکنندگان، نصابها، مشاوران و تمامی پیمانکارانی که در بخشهای مختلف کار میکنند، مطمئن خواهند بود که اگر توانستند سرویس یا خدمتی را به فولاد مبارکه ارائه کنند درواقع دروازۀ همکاری با بسیاری از صنایع بر روی آنها گشوده خواهد شد.
آمادگی وزارت ارتباطات برای همکاری با فولاد مبارکه در پیادهسازی تکنولوژی نسل چهارم
در این آیین، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، طی سخنانی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با شرکت فولاد مبارکه بهمنظور ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینههای بهرهمندی از نسل چهارم تکنولوژی خبر داد.
ناظمی ضمن اشاره به نقش وزارت ارتباطات در طرح تحول دیجیتال صنایع، گفت: توسعه در دوران جدید تنها در سایۀ هوشمند شدن صنعت ممکن است و معنای هوشمند شدن صنعت استفاده از ابزارهای حوزۀ فناوری اطلاعات برای توسعه است.
وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم بین حوزههای جدید فناوری اطلاعات و صنایع قدیمی و ریشهداری همچون فولاد ارتباط برقرار کنیم، مسلما در سالهای آینده با رشد منفی این صنایع و مجموعهای از شرکتهای ورشکسته، بیکاری و شرکتهایی مواجه خواهیم شد که قادر نیستند با رقبای خود در کیفیت و کمیت محصول و قیمت تمامشده رقابت کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بر ضرورت حرکت صنایع به سمت هوشمندسازی تأکید و خاطرنشان کرد: آمادگی شرکتها برای اجرای این دست پروژهها همراه با آیندهنگری و سرعت بخشی به اجرای آن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
معاون وزیر ارتباطات اذعان کرد: طرحی که امروز     رونمایی میشود ازآنجهت اهمیت دارد که در حقیقت شرکت فولاد مبارکه بهعنوان یک صنعت بزرگ و پیشرو در کشور وارد این عرصه میشود. این امر نشانۀ اهتمام مدیران این شرکت برای ورود به حوزۀ اقتصاد دیجیتال است و وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه فولاد مبارکه خواهد بود  و برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.
ناظمی در ادامه اظهار داشت: به نظر میرسد که لازم بود این کار سه یا چهار سال زودتر در کشور آغاز شود، ولی مسئله اینجاست که تغییر در تکنولوژی صنعت در درجۀ اول نیازمند تغییر دیدگاه بازیگران صنعت و ذینفعان آن است. تبیین ضرورت هوشمندسازی شرکتها و بهرهوری از فناوری اطلاعات بسیار مهم است و به گمان من، در ابتدا باید تلاش کنیم نگاه به این موضوع را تغییر دهیم. البته در شرایط کنونی،  وضعیت ما از نظر زمان آغاز پروژه نسبت به سایر نقاط جهان بد نیست، ولی اگر نتوانیم این کار را بهخوبی به انجام برسانیم،  از تکنولوژی روز دنیا عقب خواهیم ماند.
وی گفت: در صورت اجرای موفقیتآمیز این پروژه در فولاد مبارکه   که ازجمله شرکتهای پیشران منطقه و خاورمیانه است، این دانش و تکنولوژی از سوی این شرکت به سایر صنایع استانها و صنایع فولاد کشور نیز منتقل خواهد شد.
بهرهوری و سودآوری 8 درصدی با طرح تحول دیجیتال محقق میشود
در ادامۀ این مراسم سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه طرح تحول دیجیتال جایگزین اقداماتی خواهد شد که از بهرهوری کمتری برخوردارند، گفت: انتظار ما از اجرای این طرح افزایش بهرهوری و افزایش سودآوری تا 8 درصد  در  فولاد مبارکه  خواهد بود.
نقوی با طرح این سؤال که این پروژه قرار است چه اتفاقی را رقم بزند، اظهار کرد: مطالعات انجامشده در خصوص اقتصادهای شکلگرفته در جهان و پژوهشهایی که فولاد مبارکه با رویکرد آیندهنگری انجام داده  نشان میدهد از این پس یکی از نیازها و بایدهای شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ پیشرو  موضوع تحول دیجیتال است. در چند سال آینده تمام تجهیزات الکترونیک با همدیگر صحبت خواهند کرد و جایگزین روندهای قبلیخواهند شد؛ از این رو امروز باید زیرساختها را آماده کنیم تا در آینده بتوانیم از این فضا استفاده کنیم.
معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در خصوص چرایی پیشتازی این شرکت در این زمینه گفت: فرهیختگی و دانش مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکت محور اصلی و پیشران این موضوع است، همچنین سطح بلوغی که ازلحاظ دیجیتالی شدن در فولاد مبارکه وجود دارد. در فولاد مبارکه تقریبا نسل سوم انقلاب صنعتی جاری و از مزایای آن بهرهبرداری شده است و این باعث میشود با اطمینان خاطر بیشتری برای پیادهسازی انقلاب صنعتی نسل چهارم گام برداریم.
وی برخورداری از دانش موجود در شرکتهای بزرگ و معتبری نظیر ایریسا و ظرفیتهای مرکز تحول دیجیتال و دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای کشور را از دیگر دلایل پیشقراول بودن فولاد مبارکه در این عرصه دانست.
 ارتقای بهرهوری، تولید محصولات جدید، پاسخگویی به نیازهای نوین مشتریان با اجرای طرح تحول دیجیتال
در ادامۀ این نشست، دکتر رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا نیز با بیان اینکه اجرای این طرح، مرحلهبهمرحله است و هرسال به بخشی از منافع یادشده میرسیم، تصریح کرد: نقطۀ تکامل طرح در سال 1404 خواهد بود.
سرائیان با اشاره به این مطلب که اجرای طرح تحول دیجیتال در راستای ارتقای بهرهوری، تولید محصولات جدید، پاسخگویی به نیازهای نوین مشتریان در صنایع پاییندست مانند صنعت خودرو و صنعت ساختمان و لوازمخانگی است، گفت: این پروژه با عنوان طرح تحول دیجیتال، در راستای حرکت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به سمت یک کارخانۀ هوشمند تعریف شده است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگیهای مهم هوشمندسازی، کاهش خطای انسانی است، تصریح کرد: با کاهش خطا هزینهها کمتر میشود، امکان تنوع محصولات جدید و عرضه به بازار بیشتر میشود و از همه مهمتر با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه در بازار بینالمللی حضور دارد، قدرت رقابت با بازیگران عرصۀ بینالمللی را فراهم میکند.
سراییان افزود: طرح تحول دیجیتال از امروز همزمان با رونمایی آن آغاز میشود و طبق برنامهریزیهای صورتگرفته باید مرحلهبهمرحله انجام شود تا بتوان تا سال 1404 مسیر را بهدرستی و بهموقع طی کرد.
شایان ذکر است در راستای دستیابی به کارخانۀ هوشمند و پیادهسازی نسل چهارم انقلاب صنعتی در فولاد مبارکه، کلنگ احداث «مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد» با حضور دکتر خداداد غریبپور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مهندس عظیمیان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران و دکتر سعید زرندی معاون علم و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سهشنبه
13 خردادماه سال جاری با همت شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان و دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به زمین زده شده بود و به این ترتیب در تقویم توسعۀ فناوری ایران این روز بهعنوان نقطۀ عطفی در تحول صنعت فولاد کشور به ثبت رسید.

حتما ببینید

افزايش 40 درصدي توليد و 30 درصدي صادرات فولاد بناب در سال جهش تولید

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب از رشد 40 درصدی تولید و افزایش 30 درصدی صادرات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *