• ملل سر  گردان

    ملل سر گردان

    براساس بررسی پشت پرده برخی از اقدامات حقوقی موسسه اعتباری ملل در ارتباط با املاک خریداری شده و فروخته شده در سنوات قبل بدون نتیجه باقی مانده است.

  • کاهش حافظه نقدی

    کاهش حافظه نقدی

    موجودی نقدی بیمه حافظ طی یکسال گذشته 62 درصد کاهش یافته است.