• بازدید مدیران ارشد بانک از مدیریت منطقه آذربایجان

    بازدید مدیران ارشد بانک از مدیریت منطقه آذربایجان

    در راستای بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی جلسه ای با حضور معاونت اعتبارات و بانکداری شرکتی، مدیر امور شعب استان ها، مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، مدیر امور حراست و مدیر امور اعتبارات بانک ایران زمین برگزار شد.