• ۴۰ درصد درآمد سال گذشته طی ۳.۵ ماه محقق شد

    ۴۰ درصد درآمد سال گذشته طی ۳.۵ ماه محقق شد

    در حالی که درسال گذشته سود سمگا از خرید و فروش های بورسی خود حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده، این رقم تنها در ۳.۵ ماه سال جاری بیش از ۷۵ میلیارد برآورد می شود و بر این اساس سمگا موفق شده بیش از ۴۰ درصد کل درآمد سال گذشته را از محل خرید و فروش سهام تنها طی ۳.۵ ماه کسب کند.