کد خبر : 3626
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۳

مشکل نوسان قیمت فولاد از نحوۀ توزیع است، نه تولیدکننده

مشکل نوسان قیمت فولاد از نحوۀ توزیع است، نه تولیدکننده

سید محسن دهنوی، نمایندۀ مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز پنج‌شنبه ۶ شهریور از خطوط تولید فولاد مبارکه بازدید و در جلسۀ مشترک با مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه و خانم دکتر صالحی نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نوسان قیمت میلگرد و سیمان در بازار تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این مشکل از جانب تولید نیست و مسئلۀ توزیع است.

به گزارش پشت پرده : دهنوی با اشاره به مشکلات فراروی تولید و تأمین مواد اولیه برای فولادسازان و نوسان قیمت میلگرد و سیمان در بازار اظهار داشت: کنترل و مدیریت قیمتها برای نمایندگان مجلس از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورتگرفته با سرپرست پیشین وزارت صمت و رئیس بورس کالا به این نتیجه رسیدیم که این مشکل از جانب تولید نیست و بخش بزرگی از این مشکلات ناشی از توزیع نادرست است.
نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایۀ برخی مصرفکنندهها از وجود واسطههایی که باید محصول را از آنها تهیه کنند، بر رسیدن به راهکاری که مصرفکنندۀ اصلی بتواند بدون واسطه محصول را دریافت کند تأکید کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامۀ سخنان خود خاطرنشان کرد: معادن به وظیفۀ اصلی خودشان که اکتشاف بوده خوب عمل نکردهاند و بر اساس گزارش خودِ معدنیها، اگر با همین روال پیش برویم تا ۱۵ سال دیگر مواد معدنی داریم و از طرفی حوزۀ اکتشاف متأسفانه مغفول مانده است.
دهنوی بر حمایت قوانین بالادستی از صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه با هدف حمایت از تولید تأکید کرد و افزود: زنجیرۀ خوبی با وجود قطعهسازان و دیگر صنایع در اصفهان وجود دارد، ولی ازآنجاکه فولاد مبارکه یک صنعت پیشبرندۀ فناوری در کشور است، باید شرکتهای دانشبنیان بیشازپیش شکل بگیرند و با کمک مجلس و فولاد مبارکه شاهد شکلگیری شرکتهای دانشبنیان در حوزۀ معدن باشیم.
وی از تشکیل معاونت امور معدن در فولاد مبارکه بهعنوان یک گام مثبت و  روبهجلو نام برد.

رفع بحران بازار با واگذاری مدیریت توزیع به فولاد مبارکه
در ادامۀ این جلسه، مدیرعامل فولاد مبارکه گزارش مبسوطی از دستاوردها و اهداف توسعهای فولاد مبارکه در زمینههای تولید و فناوری ارائه کرد و در خصوص شرایط نابسامان قیمتها در بازار فولاد گفت: افزایش قیمت محصول در بازار هیچ منفعت و درآمدی ایجاد نمیکند. این در حالی است که فولاد مبارکه قیمت کشفشده در بورس را دریافت میکند. البته هیجانات بازار در این افزایش قیمتها تأثیرگذار است.
حمیدرضا عظیمیان با بیان اینکه ۱۰۰۰ مصرفکنندۀ اصلی در چرخۀ متقاضیان و مشتریان فولاد مبارکه وجود دارد، گفت: همکاران ما در واحد فروش بهخوبی مشتریان اصلی را میشناسند و بهطور مرتب آنها را رصد میکنند. ازجملۀ این مشتریان میتوان به ایرانخودرو و شرکتهای حوزۀ نفت و گاز اشاره کرد که ظرفیتها و نیازهای آنها نیز بهخوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اگرچه در سامانۀ بهینیاب نیاز برخی استانها شناسایی شد، اما برخی بیش از سهمیۀ خودشان اعلام نیاز کردند و متأسفانه بخش مازاد و چهبسا کل سهمیۀ دریافتی را در بازار به فروش رساندند.
مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه ادعا دارد که اگر به مدت سه ماه مدیریت توزیع را در دست داشته باشد، بحران بازار را رفع خواهد کرد؛ ضمن اینکه ظرفیت و توانایی اصلاح سامانۀ بهینیاب را هم دارد. بهترین حالت این است که مصرفکننده بتواند بهجای بازار و واسطه از فولاد مبارکه خرید کند. متأسفانه در چند سال اخیر، شاهد سیاستگذاریهای متفاوتی بودهایم که بر مدیریت بازار تأثیرگذار بوده است.
مهندس عظیمیان گفت: فولاد مبارکه در پنجماهۀ اول سال جاری ۱۱۰ درصد علاوه بر سهمیۀ مشخصشده، عرضۀ محصول داشته است و با وجود اینکه مسئول تنظیم بازار نبوده، تلاش کرده از هیجانات جلوگیری کند.
وی خواستار ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع برای کوتاه کردن دست دلالان شد و گفت: باید در مجلس ترتیبی اتخاذ شود تا از سودجویی دلالان و واسطهها جلوگیری شود و سامانۀ بهینیاب نیز اصلاح شود.
مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد: سایر تولیدکنندگان نیز باید محصولشان را در بورس عرضه کنند و در صورت نیاز، دستگاههای نظارتی برای مدیریت و نظارت بر بازار و محصولاتی که در برخی انبارها دپو شده است، ورود کنند. ما اطلاعات کسانی را که محصول ما را در انبارها دپو کردهاند به دستگاههای امنیتی دادهایم تا با آنها برخورد کنند.
به پیشنهاد مهندس عظیمیان، وزارت صمت باید فهرستی به فولاد مبارکه بدهد که در آن مشخص باشد چه مقدار محصول بین چه کسانی توزیع شود. به خاطر داشته باشیم در خصوص سیستم توزیع مچینگ هم اتهامهای زیادی به فولاد مبارکه وارد کردند، درصورتیکه فولاد مبارکه طبق دستور وزارتخانه عمل کرده است. برخی قصد دارند با ایجاد هیاهو به خواستۀ خود برسند.
گلایۀ ما این است که فولاد مبارکه مانند یک دانشآموز خوب است که هم باانضباط است و هم بهخوبی تکالیفش را انجام داده و هم درسش را خوانده است؛ اما بعضا دچار بیمهریهایی میشود که نباید متوجه او باشد.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت فولاد مبارکه در تأمین ورقهای مقاوم به گازترش سود چندانی برای شرکت نداشته و هدف این کار بیشتر تأمین اهداف حاکمیت و کمک به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک نظام بوده است.
مهندس عظیمیان از خالی ماندن ۵۰۰ هزار تن ظرفیت تولید فولاد مبارکه در سال گذشته به دلیل کمبود مواد اولیه گلایه و تصریح کرد: به دلیل اختصاص نیافتن سنگآهن کافی از سوی معادن متأسفانه بهاجبار و علیرغم میل باطنی به سمت معدنداری گام برداشتیم؛ درحالیکه سرمایهگذاری ما فقط باید در حوزۀ فولاد باشد، ولی نبودِ همراهی و نگاه کلان در کشور، ما را به این سمت سوق داده تا خود را به این روش از بحران دور کنیم.
وی تأکید کرد: فولاد مبارکه بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای مشتریان خود LC سهماهه باز میکند و علیرغم اینکه تسهیلات خود را با سود زیاد از بانکها دریافت میکند برای مشتریان با نرخهای بسیار کمتر شرایط دریافت محصول فراهم میکند و این یک اقدام قابل افتخار برای فولاد مبارکه است.
مدیر عامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مزایای اجرای طرح نورد گرم شمارۀ ۲ فولاد مبارکه گفت: در صورت احداث خط نورد گرم شمارۀ ۲ در ۳۶ ماه آینده، نهتنها ظرفیتهای خالی نورد کشور تأمین خواهد شد، بلکه امکان صادرات بخش قابلتوجهی از محصولات نیز فراهم خواهد آمد. ضمن اینکه توان کشور در تولید انواع ورق افزایش خواهد یافت و از واردات و خروج ارز تا حد قابلتوجهی بینیاز خواهیم شد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت خزانهداری آمریکا سه بار فولاد مبارکه را تحریم کرده است، گفت: علیرغم همۀ این فشارها و تحریمها فولاد مبارکه همیشه تلاش کرده با تولید روزافزون، به جامعه روحیه و امید پمپاژ کند و این امر از نقش تأثیرگذار این شرکت بر اقتصاد کشور حکایت دارد.

فولاد مبارکه بهخوبی در حال انجام دادن کار خود است
خانم دکتر صالحی نمایندۀ مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: برخورد با مافیای فولاد از اولین مباحثی بوده که در مجلس مطرح شده و با حساسیت مورد پیگیری قرار گرفته است. خوشبختانه برای بیشتر نمایندگان، از جمله اینجانب، طی بررسیهای بهعملآمده مسجل شده که فولاد مبارکه کار خود را بهخوبی انجام داده و مشکل توزیع است که در بازار تأثیر گذاشته است.
وی فولاد مبارکه را مولود انقلاب و مایۀ عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: دخالت برخی سودجویان در بازار کشور مشکل ایجاد میکند که باید با آنها برخورد شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.