کد خبر : 4253
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰

قدردانی رئیس کل بانک مرکزی ایران از حضور پررنگ گروه فولاد مبارکه در جنگ تمام عیار اقتصادی

قدردانی رئیس کل بانک مرکزی ایران از حضور پررنگ گروه فولاد مبارکه در جنگ تمام عیار اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی ایران در آیین تقدیر از صادرکنندگان بازگردانندۀ ارز به کشور با اهدای لوح های جداگانه ای از دو شرکت فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان تجلیل کرد.

به گزارش پشت پرده، در این مراسم که روز شنبه ۱۲ مهرماه در محل برگزاری همایشهای بانک مرکزی با حضور ۵۰ صادرکنندۀ نمونه برگزار شد، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران، از مدیران عامل فولاد مبارکۀ اصفهان و فولاد هرمزگان به دلیل انجام تعهدات ارزی و کمک به رشد و توسعۀ صادرات غیرنفتی کشور که امروزه از اهمیت ویژهای برخوردار است و همچنین حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز تقدیر و تشکر کرد.

گروه فولاد مبارکه همچنان به تعهدات خود در این زمینه پایبند خواهد بود

در پی کسب این موفقیت، مدیر امور مالی فولاد مبارکه گفت:  شرکتهای فولاد مبارکۀ اصفهان و فولاد هرمزگان علاوهبر تأمین حداکثری بازار داخل، با نگاه به ارزآوری برای کشور، بخشی از محصولات خود را به بازارهای هدف صادر کردند و کوشیدند در این زمینه تمام تعهدات ارزی خود را برای بازگشت ارز به کشور انجام دهند و عملکرد قابل قبولی نیز از خود بر جا گذارند.

مهدی مهرابی در خصوص اهمیت ارزآوری برای کشور در شرایطی که صادرات نفت کشور با محدودیتها و مشکلات خاص خود مواجه است، گفت: با توجه به اینکه گروه فولاد مبارکه در بخشهایی از چرخۀ کار و تولید خود بهویژه در حوزۀ تجهیزات انحصاری، به واردات نیاز دارد، بهیقین همکاری با راهبردهای دولت و تأمین منابع ارزی موردنیاز کشور باعث میشود چرخ اقتصاد و تولید کشور با صلابت بیشتری به گردش خود ادامه دهد.

وی اظهار داشت: عرضۀ ارز حاصل از صادرات در سامانۀ نیما از سوی تولیدکنندگانی که در حوزۀ صادرات فعالیت میکنند در حفظ ارزش پول ملی و اقتدار نظام بسیار مؤثر است؛ ازاینرو گروه فولاد مبارکه همچنان به تعهدات خود در این زمینه پایبند خواهد بود.

صادرکنندگان متعهد، امین اقتصاد کشورند و باید حمایت شوند

 صادرکنندگان متعهدی که ارز خود را به کشور بازمیگردانند، امین اقتصاد کشورند و ما باید با تسهیل قوانین و مقررات مسیر آنها را هموار کنیم.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران، در این آیین ضمن تشکر از صادرکنندگانی که با فعالیت خود اجازه ندادهاند وقفهای در چرخۀ اقتصادی کشور ایجاد شود، گفت: از مجموع ۱۰۸ صادرکننده، نزدیک به ۲۳ میلیارد یورو (حدود ۲۶ میلیارد دلار) ظرف حدود دو سال و نیم به چرخۀ اقتصاد کشور بازگشته که رقم قابلتوجهی است. همچنین ارزِ بازگرداندهشده توسط ۵۰ صادرکنندهای که نزدیک به ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را از سال ۹۷ تا پایان اردیبهشتماه ۹۹ به کشور بازگرداندهاند و در جلسۀ امروز حضور دارند، معادل ۲۲ میلیارد دلار است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هدف دشمن فروپاشی کشور بوده، تصریح کرد: در شرایط دشواری قرار داریم و مردم عزیزمان تحت شدیدترین فشارها و مشکلات اقتصادی قرار دارند؛ اما دشمن نتوانسته به هدف اصلیاش که همانا فروپاشی نظام و کشور است، برسد و قطعا شما صادرکنندگان با فعالیتتان اجازه ندادید که اهداف آنها در شرایط جنگ اقتصادی محقق شود.

همتی ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در این جلسه دیدگاههای خود را مطرح کردند، گفت: بانک مرکزی از نظرات صادرکنندگان متعهدی مانند شما استقبال میکند و این موارد در دولت مطرح و به رئیسجمهوری ارائه میشود.

صادرکنندگانی که به تعهدات خود پایبندند و ارز خود را به کشور بازمیگردانند، نیازی به ارائۀ تعهد ندارند

وی در ادامه یادآور شد: سایر صادرکنندگانی که به تعهدات خود پایبندند و ارز خود را به کشور بازمیگردانند نیازی به ارائه تعهد ندارند؛ ازاینرو ضروری است بهواسطۀ تسهیل قوانین و مقررات قدردان شما باشیم. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور باید از صادرکنندگانی که در سالهای اخیر همواره به تعهدات خود پایبند بودهاند، حمایت کند.

رئیسکل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه نرخهای طرحشده در بازار ارز واقعی نیست، عنوان کرد: همچنان معتقدم علیرغم فشار تحریمها که به کشور تحمیل میشود، یا   دشواریها و   مضایق  مرتبط با صادرات نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش درآمد دولت، این نرخها واقعی و صحیح نیست. باید توجه داشت در چنین شرایطی بیشترین ضرر متوجه طبقات با درآمد ثابت است که بدنۀ اصلی کشور را شکل میدهند.

وی با بیان اینکه مصمم هستیم نرخ    ارز     را    کنترل کنیم، گفت: نفع کشور در تقویت ارزش پول ملی است و بر همین اساس برای تعدیل نرخ ارز تلاش میکنیم.

رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرات برای سیاستگذار ارزی از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: ارزی که صادرکنندگان به سامانۀ نیما عرضه میکنند، صرفِ تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات و تولید میشود؛ ازاینرو هرچه قیمت ارز افزایش یابد، به ضرر تولید است.

به گفتۀ همتی، براساس پیگیریهای انجامشده، صادرکنندگان بالغبر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفانشدۀ خود را که مربوط به پروانههای صادراتی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ است بهتدریج به چرخۀ اقتصاد کشور آوردهاند.

رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه در مراحل پایانی فشار حداکثری هستیم عنوان کرد: سال گذشته رشد اقتصاد غیرنفتی مثبت بود و همین مسیر را ادامه میدهیم. البته صادرات نفتیمان نیز اخیرا بهبود پیدا کرده؛ بنابراین امیدواریم رشد اقتصادی ناشی از نفت نیز بهبود یابد.

همتی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد میکنم این قبیل جلسات با حضور صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند تداوم یابد و نمایندگان آنها نظرات مشورتی خود را در جلسات مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی ارائه کنند.

در لوحهای تقدیری که به امضای عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده چنین آمده است:

تولید و صادرات غیرنفتی، نقش معناداری در رشد و توسعۀ اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار  ارز   و   بخشهای واقعی و مالی اقتصاد دارد. در این خصوص با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و غیراقتصادی کشور از یک سو و وضع شدیدترین و بیسابقهترین تحریمهای بینالمللی علیه کشور ایران بهویژه در بخشهای بانکی و نفتی از سوی دیگر، نقش صادرکنندگان غیرنفتی در خط مقدم جنگ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

ازاین‌رو نظر به اینکه در عرصۀ جنگ تمام‌عیار اقتصادی طی سال‌های اخیر نسبت به صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمدهای ارزی جهت تأمین نیازهای وارداتی کشور اقدام نموده‌اید، بدین‌وسیله از تلاش‌هــای جنابعالی در جـــهت حفــظ تولید، اشتغال، استمرار صادرات غیرنفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات در چرخۀ رسمی اقتصاد کشور تشکر و قدردانی می‌شود و به این مناسبت لوح سپاس به حضورتان تقدیم می‌شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.