• برای ورود به مترو و اتوبوس ماسک ارزان یا رایگان توزیع شود

    برای ورود به مترو و اتوبوس ماسک ارزان یا رایگان توزیع شود

    به گزارش بازتاب خبر محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دو راهکار ابتدایی برای اجرای طرح «اجبار استفاده از ماسک و دستکش در متر و اتوبوس» وجود دارد، توضیح داد: نخست، هر مسافری بدون ماسک و دستکش اجازه ورود به مترو و اتوبوس را ندارد. بنابراین می‌بایست مقابل درهای ورودی ایستگاه‌های