• بهره برداری از پروژۀ احداث تصفیه خانه استحصال پساب شهری فولاد مبارکه

    بهره برداری از پروژۀ احداث تصفیه خانه استحصال پساب شهری فولاد مبارکه

    پروژۀ احداث تصفیه خانۀ استحصال پساب شهری فولاد مبارکه به منظور استفادۀ مجدد از پساب های شهری، کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از سرریز پساب های شهری به محیط زیست و استفادۀ بهینه از منابع آبی موجود در تصفیه خانۀ PU21 شرکت، تعریف شد و با انجام موفقیت آمیز اقدامات لازم، وارد فاز راه اندازی کامل شد.