• پایان اخ تاپوس

    پایان اخ تاپوس

    آقای محمد مهدی انصاری جعفری ادمین کانال اختاپوس به موجب حکم قطعی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به ۵ مرتبه عذر خواهی از شرکت کروز بابت انتشار اکاذیب علیه آن شرکت در کانال اختاپوس گردید.

  • خود درگیری اخ تاپوس

    خود درگیری اخ تاپوس

    کانال تلگرامی اختاپوس از یک طرف پست معذرت خواهی و اشتباه کردم خطاب به کروز منتشر میکند و از طرف دیگر همون اتهاماتی که ازش عذر خواهی کرده رو مجددا منتشر میکنه!!