• اشخاصی که برای خودشان دکان باز کرده‌اند از دستگاه قضا تصفیه شوند

    اشخاصی که برای خودشان دکان باز کرده‌اند از دستگاه قضا تصفیه شوند

    به گزارش ایسنا، «شما آقایان که در رأس قضا واقعید توجه کنید که همه با هم همصدا، همدل و کمک کار هم باشید، و بگذارید دادگستری که مدنظر شماست تصفیه شود. اشخاصی که مفسد هستند و اشخاصی که قضاوت نمی‌دانند و می‌خواهند برای خودشان دکانی باز کنند و یا اهل کار قضاوت نیستند، این افراد