• مرد هزار چهره تاریخ

    مرد هزار چهره تاریخ

    شیخیه فرقه‌ای منشعب از شیعه امامیه است که به پیروان و جانشینان «شیخ احمد احسایی» گفته می‌شود که در برخی مبانی عقیدتی، اختلافات فاحشی با شیعه امامیه دارند. مراکز تجمع پیروان این فرقه در دوران قاجار، در کرمان و آذربایجان بود     مظفر بقایی در کودکی به همراه پدرش به تهران آمد و تحصیلات