• فیلم| دولت پولدار است ولی خودش را به نداری زده

    فیلم| دولت پولدار است ولی خودش را به نداری زده

    به گزارش پشت پرده ، نماینده مردم سبزوار گفت: از ۱ میلیارد یورویی که دولت از صندوق توسعه ملی برداشته، ۳۰۰ میلیارد آن به وزارت بهداشت رسیده؛ دولت گزارش بدهد که الباقی آن را کجا هزینه کرده است. دولت برای زمانی است که پول نباشد.