کد خبر : 2894
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 تیر 1399 - 15:03

فولاد مبارکه به اقتدار اقتصاد ملی می اندیشد

فولاد مبارکه به اقتدار اقتصاد ملی می اندیشد
Print Friendly, PDF & Email

فولاد مبارکه در پی مصلحت‌اندیشی فردی نیست و فقط به مصالح و اقتدار اقتصاد ملی می‌اندیشد. مطمئنا روزهای سخت خواهد گذشت و فقط عزت و افتخار است که برای مجاهدان جبهۀ صنعت فولاد کشور و جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند. این وعدۀ خداوند است که هدایت‌گر، روزی‌دهنده و رحمت واسعه است برای کسانی که به کارشان ایمان دارند.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پشت پرده :مطلب فوق بخشی از سخنان مهندس عظیمیان مدیر عامل گروه فولاد مبارکه است که روز شنبه هفتم تیرماه در جلسۀ کمیتۀ مدیریت این شرکت در سالن همایشهای مرکز تحقیقات این شرکت ایراد شد.
به گزارش خبرنگار فولاد، در این جلسه، پس از اینکه گزارشهای مربوط به دستاوردهای شرکت در حوزۀ ایمنی، تولید و افزایش کیفی محصولات و نقاط قابلبهبود شرکت مطرح شد، مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان شرکت و با تبریک موفقیتهای کسبشده تصریح کرد: از ابتدای امر بر مسائل ایمنی تأکید کردهایم و در حال حاضر نیز بهویژه در شرایط کرونا باید این مراقبتها را با حساسیت و دقت بیشتری اجرا کنیم تا همچنان از نیروی انسانی شاداب و کارآمد برخوردار باشیم و روند روبهرشد تولید ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ارتقای بهرهوری نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مسئولین امر با بررسی دقیق و با همکاری همۀ مدیران نواحی باید میزان توزیع نیروی انسانی در شرکت را بررسی کنند و آنجا که نیاز است با آموزشهای تخصصی، توان فنی و دانشی نیروی انسانی شرکت را  ارتقا دهند.
تابآوری را در دستور کار قرار دهیم
بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه به مسئلۀ تابآوری اختصاص یافت. وی در این خصوص افزود: سازمانهای جهانی چندین سال است در همۀ حوزهها، ازجمله حوزههای شهری و صنعتی، موضوع تابآوری را مطرح و مورد مداقه قرار میدهند. از اینرو باید در شرکت فولاد مبارکه با اتخاذ استراتژیهای کارآمد، ساری و جاری کردن تابآوری را در دستور کار قرار دهیم. اگر مواردی مانند شیوع ویروس کرونا بهخوبی در شرکت مدیریت شود و تابآوری خود را در مواجهه با این گونه موقعیتها ارتقا دهیم، بهیقین شرکت از چنین چالشهایی بهخوبی گذر خواهد کرد.
مهندس عظیمیان در همین خصوص ادامه داد: در شرایط تحریم و کرونا باید برای بخشهای منابع انسانی، تکنولوژی و فناوری، اقتصادی و مالی و بودجۀ شرکت، صادرات و اهداف تعیینشده در این حوزه و همچنین برای تأمین پایدار اقلام استراتژیک و گلوگاهی ازجمله الکترود گرافیتی، کنسانتره و مواد اولیه نوارهای نقاله و تجهیزات برقی و … متناسب با خط تابآوری تمهیداتی اندیشیده شود که تولید و تداوم شرکت با مشکلی مواجه نشود. علاوه بر این، باید در حوزۀ کنترل موجودیها و میزان مصارف و حملونقل عملکرد خوبی داشته باشیم تا با کمترین چالش جدی از این شرایط گذر کنیم. همچنین باید در زمینۀ بومیسازی و اجرای بهموقع پروژههای در دست اقدام نیز برنامهریزیها را بازبینی و با دقت بیشتر اجرا کنیم تا از ایجاد هرگونه توقف در خطوط تولید جلوگیری شود. باید در پایانههای بارگیری و حمل محصول، همۀ شرایط احتمالی سیل و زلزله پیشبینی شود تا در هنگام بروز خطرات احتمالی برای حمل بار شرکت متکی به یک حوزه نباشیم و دچار مشکل نشویم.
متخصصان داخلی بدون حضور کارشناسان خارجی پروژۀ سنگان را به ثمر رساندند
مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای اخیر شرکت اشاره کرد و گفت: در روزها، هفتهها و ماههای اخیر اتفاقات خوبی برای شرکت رخ داد که ازجملۀ آنها میتوان به افتتاح پروژۀ کنسانترۀ سنگان اشاره کرد. در این خصوص نکتۀ حائز اهمیت این است که افتتاح در اوج شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد، در شرایطی که کارشناسان طرف قرارداد خارجی از ادامۀ اجرای پروژه سرباز زدند؛ ولی خوشبختانه به هیچ عنوان کار معطل نماند و متخصصان داخلی با همت بالای خود توانستند در شرایط تحریم و شیوع کرونا، این کار بسیار مهم را در عرصۀ ملی با افتخار و اقتدار هرچه بیشتر به ثمر برسانند.
ظرفیت سنگان باید هرچه سریعتر به بیش از ۵ میلیون تن برسد
وی با تأکید بر اینکه ظرفیت سنگان باید هرچه سریعتر به بیش از ۵ میلیون تن برسد گفت: با توجه به مواردی که در حوزۀ مواد معدنی مطرح است، بهرهبرداری حداکثری از فاز اول و رسیدن به ظرفیت اسمی آن و تکمیل فاز دوم این پروژه برای تأمین خوراک شرکت و ثبات تولید بسیار مهم است. به خاطر داشته باشیم نباید منتظر حرکت خاصی از سوی دیگران باشیم.
وی تولید موفقیتآمیز اسلب گاز  ترش در فولاد مبارکه را نتیجۀ کار تیمی و زنجیرهوار همانند حلقههای محکم و متصل به هم دانست و گفت: نهتنها تأکید نداریم که این افتخار مربوط به دوره و شخص خاصی نیست، بلکه معتقدیم این افتخار برای فولاد مبارکه و همۀ کارکنان قبل و بعد از آن است.
فولاد مبارکه بسیار خوشحال است که افتخارات و موفقیتهای اخیر فولاد درست در شرایطی که تحریمها دوچندان شد به دست آمد و این امر برای کشور و فعالان حوزههای صنعت و اقتصاد کشور بسیار مهم و باارزش است. اسلب گازترش و فراهم کردن بستر مناسب برای تأمین لولههای مهمترین و استراتژیکترین پروژۀ دولت در چنین شرایطی برای فولاد مبارکه یک افتخار است؛ چراکه در این شرایط که دشمن سعی دارد در حوزۀ اقتصادی و صنعت، مردم ما را ناامید کند، چنین پروژههایی دقیقا پمپاژ امید و افزایش روحیۀ «خواستن و توانستن» در جامعه است.
ما معتقدیم در این شرایط همۀ مدیران و کارکنان فولاد مبارکه با چنین اقدامات و دستاوردهایی و با تلاش و مجاهدت خود به رسالت خود عمل میکنند.
وی تأکید کرد: در ادامۀ این دستاوردها در سال جهش تولید تمامی ورقهای موردنیاز صنایع لوازم خانگی و بخش مهمی از ورق موردنیاز خودروسازان باید در فولاد مبارکه تولید شود. فولاد مبارکه باید با تولید محصولات ویژه حیات پرخیر و برکت خود را تداوم بخشد؛ چراکه کشور به این مهم نیازمند است. کارکنان به خاطر داشته باشند دستیابی به رکوردهای تولید خوب است؛ اما مهمتر از آن دستیابی به تکنولوژی و روش تولید محصولات جدید و وارداتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بهزودی واحد فولادسازی ۸۰۰ هزار تنی فولاد سفیددشت هم در مدار تولید قرار خواهد گرفت و فولاد مبارکه با احتساب اسلب مازاد خود حدود ۳ میلیون تن اسلب معطل نورد خواهد داشت؛ بنابراین احداث این خط نورد برای تولید انواع ورقهایی که تاکنون امکان تولید آنها وجود نداشته است برای فولاد مبارکه و برای اقتصاد ملی بسیار مهم و حیاتی است. نورد گرم ۲ فولاد مبارکه کمک خواهد کرد تا انواع ورق در کشور بهوفور در دسترس مصرفکنندۀ واقعی قرار گیرد.
آب به آسیاب دشمن نریزیم
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به اینکه تحریمهای جدید این حس را ایجاد میکند که داستان بیش از تحریم یک شرکت فولادسازی است، گفت: دشمن اراده کرده است تا بزرگترین فولادسازی کشور را نابود کند و مردم را ناامید سازد. ازاینرو باید با حواس جمع اجازه ندهیم دشمن نابهکار به اهداف خود دست یابد. تحریمهای مکرر فولاد مبارکه جایگاه این شرکت را در اقتصاد و اشتغالزایی کشور نشان میدهد. ازاینرو همۀ مدیران و کارکنان و مسئولین امر باید به این امر توجه داشته باشند و آب به آسیاب دشمن نریزیم.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: ارادۀ فولاد مبارکه بر آن است تا با انگیزه و روحیه، نسل چهارم تکنولوژی را بهعنوان یک الگو در صنعت فولاد کشور در خود ایجاد کند، همچنان قدرتمند در عرصۀ اقتصاد و صنعت بدرخشد و برای این درخشش بنا دارد چالش مواد معدنی خود را حل کند، سبد محصولات خود را تکمیل کند و همچنان که تا الآن بهخوبی ویروس کرونا را در شرکت مدیریت کرده است، با سربلندی از این بحران نیز بگذرد.
وی با تأکید بر اهمیت احداث نورد گرم شمارۀ ۲ فولاد مبارکه برای اقتصاد ملی تأکید کرد: سابقۀ مدیریت در شرکت فولاد نشان داده است که اگر شرکت آلمانی حاضر به احداث ماشین ریختهگری شماره ۵ نشد، فولاد مبارکه دست روی دست نگذاشت و با همکاری شرکت چینی این ماشین را با موفقیت احداث کرد؛ ماشینی که اسلب گاز  ترش و بسیاری از دیگر محصولاتی را که پیش از این وارداتی بودند بهخوبی ریختهگری میکند. بنابراین درخصوص نورد گرم شمارۀ ۲ هم فولاد مبارکه، اگرچه مجددا شرکت آلمانی از همکاری سر باز زده است، با عنایت به تجربۀ موفق قبلی و همکاری مسئولین امر، انشاءالله از این آزمون بزرگ هم سربلند بیرون خواهد آمد و دشمنان را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام خواهد گذاشت.
مهندس عظیمیان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: بدون شک مدیریت فولاد مبارکه در پی مصلحتاندیشی فردی نیست و فقط به مصالح و اقتدار اقتصاد ملی میاندیشد. مطمئنا روزهای سخت خواهد گذشت و فقط این عزت و افتخار است که برای مجاهدان جبهۀ صنعت فولاد کشور باقی خواهد ماند. این وعدۀ خداوند است که هدایتگر، روزیدهنده و رحمت واسعه است برای کسانی که به کارشان ایمان دارند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.