کد خبر : 429
تاریخ انتشار : شنبه 19 بهمن 1398 - 16:21

مدیرعامل فولاد مبارکه اهداف و استراتژی‌های شرکت در سال ۹۹ را تبیین کرد

مدیرعامل فولاد مبارکه اهداف و استراتژی‌های شرکت در سال ۹۹ را تبیین کرد
Print Friendly, PDF & Email

مهــــنـــــــــدس عظیــــمیـــــــان، مدیرعامل فولاد مبارکه،در جلسۀ تدوین اهداف و استراتژی‌های شرکـــت در ســــال ۹۹، در جمــــع معاونان و مدیران فولاد مبارکه از تولید متوازن و پایدار، تأمین پایدار مواد مصرفی و تجهیزات، برقراری تـــــوازن در ورودی و خـــــروجـــی شرکت و راندمان تولید، چابک‌تر کردن و منعطف‌تر شدن فرایند و اهتمام بیشتر برای احداث نورد گـــــرم ۲ فــــولاد مبارکــــه به‌عنوان مهم‌ترین راهبردهای شرکت در سال پیش‌رو نام برد.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش بازتاب خبر ، بخشهایی از سخنان مهندس عظیمیان را در این جلسۀ دوروزه پی میگیریم.

تولید متوازن و پایدار
باید با عنایت به نیاز بازار  و ارزشافزودهای که تولید محصول برای شرکت و ذینفعان به بار میآورد، خطوط تولید را بهکار گیریم. این امر باعث میشود بتوانیم همچنان بر اساس سفارش مشتری و نیاز بازار تولید کنیم.

تأمین پایـــــدار تمام مواد مصرفی و تجهیزات
سال گذشته موضوع تأمین الکترود برای شرکت به یک بحران تبدیل شده بود و مدیریت شرکت آن را  بزرگترین مسئلۀ موجود  در راه تولید میدید. تاجاییکه موجودی الکترود به ۴۰ روز،  ۱۰ روز،  ۸ روز و حتی ۲ روز کاهش یافت، اما به لطف خداوند، الکترود موردنیاز تأمین شد و شرکت بدون وارد آمدن هیچگونه توقف به خطوط تولید از بحران یادشده خارج شد و از این حیث در وضعیت امنی قرار گرفت.
البته نگرانی برای تأمین مواد اولیه همچنان وجود دارد، اما برای سال آینده، موضوع وارد کردن کنستانتره یا گندله در هیئتمدیرۀ شرکت مطرح شده و در حال بررسی است. اگر معدنکاران تمرکز خود را بر اکتشاف و استخراج بیشتر گذاشته بودند، چنین مشکلی برای کشور و فولادسازان پیش نمیآمد، بنابراین برای تأمین مواد اولیه باید تلاش شبانهروزی و ویژه داشته باشیم.
اگر افت تولید در شرکتهای فولادسازی ناشی از  تحریم، نبودن تجهیزات و الکترود گرافیتی و یا کمبود گاز و برق در فصل سرد سال و کمبود آب بهدلیل خشکسالی بود، بهاندازۀ عدم تخصیص سنگآهن، فولادسازان را عذاب نمیداد، چراکه کشور ما سرشار از منابع معدنی است. با ادامۀ این روند ممکن است در سال آینده با کاهش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تولید مواجه شویم و این مسئله برای چرخۀ تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است.
فولاد مبارکه در تولید تختال از دنیا عقب نیست، ولی در تولید انواع ورق نتوانسته همپای دیگر کشورهای جهان حرکت کند. دلیل این امر آن است که در ۱۲ سال گذشته نورد گرم ۲ را نداشتیم. حضور سایر رقبای خارجی در بازارهای داخلی نیز  این نگرانیها را تشدید میکند، بنابراین باید با احداث خطوط تولید جدید شرایطی فراهم کنیم که واردات هر نوع ورق به کشور اساسا برای واردکنندگان بهصرفه نباشد.
در همۀ بخشها باید توسعه داشته باشیم. باید مکانیسمهایی ایجاد شود که فولاد مبارکه در مسیر توسعه و صاحب تکنولوژی شدن و توسعۀ پایدار و متوازن قدم بردارد. حتما باید تمام حلقههای زنجیره بهطور یکجا دیده شود. باید محصولات ویژه، با کیفیت بهتر و سطح تکنولوژی بالاتر  تولید کنیم. باید با همفکری، همت و همدلی و خرد جمعی مسائلمان را حل کنیم. این راهبرد در توان مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه است، پس باید مشکلات را کنار بزنیم.

برقراری توازن و تعادل در ورودی و خروجی شرکت
ورودی و خروجی شرکت مشخص است. برای پیشگیری از هرگونه کسری بودجه باید بهطور کاملا علمی و حسابشده در این دو بخش توازن برقرار باشد. برای عبور از گذرگاه باید از منابع در اختیار حداکثر استفاده را بکنیم.

انتظار میرود همه کمک کنند تا با مدیریت هزینه، تمام هزینههای غیرضروری حذف شود
پرچمدار مدیریت منابع مالی شرکت در وهلۀ اول تکتک کارکنان هستند که با تولید اقتصادی و کاهش هزینههای تولید در این سنگر تلاش می کنند. در وهلۀ بعد و بهطور ویژهتر، معاونت اقتصادی و مالی است که در خط مقدم جبهه در حال تلاش و مجاهدت است. سیستمی موفق است که بتواند از منابع مالی در اختیار خود با بهترین شکلِ بهرهوری استفاده کند. انتظار میرود همه کمک کنند تا  تا با مدیریت هزینه، تمام هزینههای غیرضروری حذف شود.
۶۳ درصد منابع مالی شرکت به تأمین مواد و تجهیزات اختصاص مییابد. باید در این حوزه نیز کنترلها همچنان باقوت انجام شود. ضمن اینکه باید به خاطر داشته باشیم بهرهوری یعنی درست هزینه کردن، نه کمخرج کردن.
اینکه فولاد مبارکه بزرگترین فولادساز کشور و خاورمیانه است مایۀ افتخار است، اما نباید به آن مغرور شویم و به آن بسنده کنیم. همچنین نباید در سایۀ کسب برخی موفقیتها دست از تلاش روزافزون برداریم. مدتزمان اجرای پروژهها و روند اجرای کارهای در دست اقدام باید با بهرهوری حداکثری کاهش یابد. نباید فراموش کنیم که فولاد مبارکه سرمایۀ مردم ایران و امانتی در دست ماست.

سیستم باید چابکتر و منعطفتر باشد
هر روز مسئلههای جدیدی پیش روی سازمان قرار میگیرد؛ اما به خاطر داشته باشیم سیستماتیک بودن فرایندها در فولاد مبارکه باید همچنان نقطه قوت و عامل بقا باشد، نه اینکه در جاهایی به گلوگاه تبدیل شود.
فولاد مبارکه سازمان بسیار گستردهای است. باید مراقب باشیم این بزرگی همچنان نقطۀ قوت باشد، نه اینکه مانند وزنهای سنگین بهپای چابکی سازمان آویزان شود. فولاد مبارکه یک بنگاه اقتصادی بزرگ است که هر حرف و کنش آن در بازار سرمایه در اقتصاد کلان کشور تأثیرگذار است. فولاد مبارکه صنعت ساز است و طبیعتا وقتی عملکرد یا خروجی بزرگی ارائه میکند، راهبردها و موضوعات زیادی را در سطح کلان به خود معطوف میکند. این شرکت منافع اقتصادی زیادی برای بخشهای مختلف کشور به همراه میآورد.
باید هدف همۀ مدیران و کارکنان سازمان همچنان تعالی سازمان باشد،حتی اگر در برخی روشها اختلافنظر داشته باشیم. بههرحال باید باهم متحد، و در برابر اهداف سازمان متعهد باشیم. ازآنجاکه قلب همۀ ما برای سازمان میتپد، حتی گاهی اختلافنظرها به نتایج بسیار درخشانی منتهی میشود. از ابتدای قبول مسئولیت در فولاد مبارکه همواره استفاده از خرد جمعی را در دستورکار قراردادیم؛ چراکه وقتی دموکراسی در شرکت حاکم باشد، بهیقین از آفتها دور خواهد ماند.

فولاد مبارکه در آستانۀ یک کار بسیار بسیار بزرگ است
فولاد مبارکه با احداث نورد گرم ۲ در آستانۀ یک کار بسیار بسیار بزرگ است که موفقیتهای حداکثری و حتی در کورس رقابت جهانی ماندن شرکت را تضمین میکند. شروع این پروژۀ بزرگ در حال طی مراحل پایانی و تشریفات اداری است. مدیران و کارکنان فولاد مبارکه در این راستا باید کمر همت را محکمتر از همیشه ببندند و عزمی جزمتر از همیشه داشته باشند و این پروژه را طی ۹۰۰ روز  اجرا کنند.
در این شرایط سخت اقتصادی که جامعۀ ما بهشدت به رونق تولید و افزایش امید نیاز دارد، بهطورقطع احداث نورد گرم۲ خواهد توانست این دو مأموریت بزرگ را به انجام رساند، چراکه طی اجرای فرایند، نیروی انسانی زیادی در قالب پیمانکاران و شرکتهای سازنده و تأمینکنندۀ خدمات و قطعات به کار گرفته خواهند شد. نورد گرم
شمارۀ ۲ توسعۀ جدیدی در شرکت نیست، بلکه تکمیل طرح شهید خرازی است که به نام سردار سرافراز شهید سپهبد قاسم سلیمانی مزین شده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.