کد خبر : 6329
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۹:۳۰

تدوین و اجرای نقشه استراتژی طرح جامع سلامت شرکت فولاد مبارکه در راستای مقابله با پاندمی کرونا

تدوین و اجرای نقشه استراتژی طرح جامع سلامت شرکت فولاد مبارکه در راستای مقابله با پاندمی کرونا

مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست شرکت فولاد مبارکه با اعلام این مطلب افزود: موفقیت در HSE و داشتن کار سالم در کوران کرونا، به عملکرد همه کارکنان بستگی دارد و مأموریت واحد بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست حصول اطمینان از تأمین ایمنی و شرایط کار سالم با حفظ محیط‌زیست است.

به گزارش پشت پرده , حسین مدرسی فر یادآور شد: در سال گذشته در بحبوحه بحران همهگیری کرونا ویروس، همه نهادهای کشوری و حتی جهانی درگیر این مسئله بودند و بالطبع شرکت فولاد مبارکه نیز در همین راستا درگیر این بحران گردید.

اما با هوشیاری و حسن تدبیر تیم مدیریتی شرکت و همچنین آگاهی و مشارکت همهجانبه کارکنان و پیمانکاران شرکت این بحران بهخوبی پشت سر گذارده شد که در اینجا لازم میدانم از تلاش و زحمات بیشائبه همه همکاران مراتب سپاس و قدردانی را اعلام نمایم. لیکن در سال پیش رو، شاید جدیتر از سال گذشته، همچنان درگیر این بحران هستیم و انشاءلله با ادامه همکاریها، سال ۱۴۰۰ را نیز با سابقهای درخشان پشت سر خواهیم گذاشت.

وی تصریح نمود: از اواخر سال ۱۳۹۸ که همهگیری بیماری کرونا ویروس (کووید ۱۹) مشکلاتی را برای جامعه و علیالخصوص صنایع ایجاد کرد، نقش فعالیتهای حوزه سلامت و ایمنی کارکنان بیشازپیش در جهت حفظ تولید آشکار شد؛ لیکن جابهجایی رکوردهای متعدد در زمینههای مختلف ازجمله تولید، فروش و … در شرکت فولاد مبارکه نشان از اعتماد کارکنان به سیستم مدیریتی داشت که توانسته نقش خود را بهخوبی ایفا کند و توانست بهعنوان اولین شرکت ایرانی، استاندارد راهنمای مدیریت کار ایمن در دوران پاندمی کووید ۱۹(ISO45005:2020) را پیادهسازی نماید و گواهینامه مربوطه را اخذ کند.

مدرسی فر خاطرنشان کرد: واحد بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست در فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین فولادسازی خاورمیانه، در تلاش بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار و کرامت انسانی از طریق نگاهی سیستماتیک است که این موفقیت در راستای مأموریت محول شده به مشارکت و عملکرد همه کارکنان شرکت بستگی دارد.

وی همچنین افزود: این واحد بر اساس خطمشی و اهداف سازمانی، صیانت از نیروی انسانی را سرلوحه کار خود قرار داده و با توجه به فلسفه، نگرش و استراتژی یادشده، وظیفه نظارت مستمر بر رعایت مقررات و قوانین ملی و بینالمللی در جهت کاهش اثرات عوامل زیانآور محیط کار، کنترل حوادث و مخاطرات ایمنی و همچنین پاسداری و حفظ محیطزیست، انجام اقدامات اورژانسی، نظارت بر فرایند درمان و حمایت روانی اجتماعی از کارکنان را دارد که سعی شده با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشتی، ایمنی و محیطزیست بر سلامتی و ایمنی کارکنان پرداخته و از این طریق، نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را بهطور نظاممند مورد ارزیابی قرار دهد و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه نماید.

مدیر بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست شرکت فولاد مبارکه در ادامه به فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی خود اشاره نمود و درخصوص واحد ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی یادآور شد: مأموریت اصلی ما در شرکت «حصول اطمینان از تأمین ایمنی و شرایط کار سالم با حفظ محیطزیست»  است که در این بین و با توجه به شرایط کرونایی کشور، ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی فولاد مبارکه بهعنوان تدوینکننده استراتژی و برنامههای ایمنی و بهداشت حرفهای در سازمان، با انجام بازرسیهای ایمنی نقش کلیدی در ایجاد محیط ایمن در سازمان دارد. این قسمت بر مبنای مدیریت ریسک در شرکت، فعالیتهایی را اجرا نموده که بخشی از آن شامل موارد زیر است:

پیادهسازی استاندارد راهنمای مدیریت کار ایمن در دوران بیماری کووید ۱۹ ISO45005:2020

نظارت بر عملکرد ایمنی کلیه نواحی و واحدهای مختلف تولیدی، خدمات فنی و پشتیبانی با انجام بازرسیهای دورهای، منظم و برنامهریزیشده و همچنین بازرسیهای موردی برحسب نیاز با توجه به شرایط موجود

تهیه و تدوین دستورالعملها و گردش کارهای موردنیاز بهویژه تهیه و تدوین دستورالعملهای بهداشتی مقابله با شیوع بیماری کرونا

ادامه اجرای اقدامات سند چشمانداز برنامه ارتقای ایمنی بهداشت حرفهای پنجساله دوم

بازرسی و نظارت بر عملکرد ایمنی و بهداشتی پیمانکاران فولاد مبارکه

تجزیهوتحلیل و بررسی حوادث شغلی و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

تأیید و نظارت بر استفاده صحیح و کامل از تجهیزات فردی در سطح شرکت

انجام تستها و آزمایشهای ویژه و سایر اقدامات موردنیاز در جهت ارتقاء عملکرد ایمنی شرکت

تهیه گزارشهای مدیریتی و ارائه به مدیران در جهت تدوین استراتژیهای کلان سازمانی

برنامهریزی و برگزاری جلسات ارتقای ایمنی در سازمان با محوریت معاونت بهرهبرداری بهصورت آنلاین

اجرای پروژهایمنی فرایند (PSM) در واحدهای منتخب شرکت

اجرای پروژه بهبود وضعیت ایمنی آسانسورهای شرکت

ساخت فیلم و کلیپهای ایمنی براساس رویدادهای مهم انسانی و تجهیزاتی

تهیه کلیپهای آموزش الکترونیکی ایمنی و بهداشتی

اجرای سیستم شناسایی خطرات براساس روش HAZOP در واحد باکس آنیلینگ

اجرای پروژه بهبود وضعیت ایمنی سبدهای حمل نفر در شرکت

اجرای برنامه مداخلهای ارگونومی مشارکتی با تأکید بر کاهش شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

ایشان در خصوص عملکرد واحد طب صنعتی و درمان با اشاره به تدوین و اجرای نقشه استراتژی طرح جامع سلامت شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: در سالی که گذشت با پاندمی کرونا ویروس (کووید ۱۹) در دنیا، نقش مهم و اثرگذار حوزه پیشگیری و سلامت بیشازپیش خود را عیان نمود و مشخص شد که علیرغم پیشرفتهای بزرگ بشری در همه عرصهها، لازم است که بیشتر و مؤثرتر از گذشته به این امر پرداخته شود؛ بنابراین در حوزه سلامت، بیماریابی، پیگیری و درمان، فعالیتهای بسزایی انجام شده که این فعالیتها در زمان شیوع ویروس کرونا بیشتر از گذشته رخ مینماید.

در ادامه بخشی از فعالیتهای این واحد در این خصوص را یادآور میشویم:

تدوین و جاریسازی نقشه استراتژی طرح جامع سلامت شرکت فولاد مبارکه

اجرای طرح غربالگری و کنترل شیوع بیماری کووید ۱۹

انجام معاینات طب صنعتی پرسنل جدیدالاستخدام

راهاندازی کامل سیستم ثبت و پیگیری مغایرتهای معاینات طب صنعتی

برگزاری کمیسیونهای پزشکی و دندانپزشکی پرسنل و خانواده ایشان

برگزاری کمیسیونهای پزشکی طب کار

ارائه خدمات اورژانس به مراجعین اورژانسی و غیر اورژانسی

انجام عملیاتهای امداد و مانورهای مرتبط با آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

بررسی پروندهها، درخواستها و شکایات مربوط به امور درمان و هزینههای درمانی پرسنل و خانواده ایشان بر اساس قرارداد بیمه درمانی

بررسی و نظارت بر نسخ جمعآوریشده توسط کارگزار بیمه ایران

مدرسی فر همچنین به نقش مؤثر واحد محیطزیست که یکی دیگر از واحدهای تحت مدیریت خود است نیز اشاره نمود و افزود: در دهههای گذشته، بشر پس از قرنها آموخت که تخریب محیطزیست اثرات جبرانناپذیری به بار خواهد آورد و احترام به محیطزیست و تلاش برای صیانت از آن متضمن زندگی بهتر برای نسلهای آینده است. به همین سبب تلاشهای وسیعی برای فرهنگسازی در راستای احترام به محیطزیست در سطح بینالمللی صورت گرفت. در شرکت فولاد مبارکه نیز استراتژیهای مرتبط با حفظ محیطزیست تدوین و جاریشده است که اهم آن به شرح زیر است:

پایش پیمانکاران بر اساس الزامات HSE Plan

انجام آزمایشهای خوداظهاری زیستمحیطی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی برای کلیه طرحهای توسعه

پایش و اندازهگیری آلایندههای زیستمحیطی خروجی دودکشها و پارامترهای آب و پساب بهصورت مستمر

پایش و کنترل میزان انتشار گازهای گلخانهای و ثبت در سیستم سازمان جهانی فولاد

نظارت بر سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری در شرکت فولاد مبارکه

نظارت بر سلامت و بهداشت مواد غذایی ورودی، سلامت غذا و بهداشت محیط

طرحریزی و برنامهریزی جهت انتقال پساب شهرهای مجاور به فولاد و تصفیه و بازگردانی آب به چرخه تولید

بهرهبرداری از پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گاز HRSG

پیگیری ساخت سالنهای مجهز عملیات رنگآمیزی و سند بلاست

پیگیری ساخت دو سیلوی ذخیره ریزدانه آهک

برنامهریزی برای اجرای فاز دوم پایش آنلاین دودکشها

نصب بیش از ۴۰ عدد شوت تخلیه مواد در واحدهای انباشت و برداشت و احیا مستقیم

تجهیز برجهای انتقال مواد واحد انباشت و برداشت به نازلها و سیستمهای پاشش آب مکانیزه

ساخت غبارگیر مجهز برای ترانسفر تاور احیا مستقیم ۲

انعقاد قرارداد برای افزایش طول کورههای پیشگرم ۳ و ۴ نورد گرم برای مدیریت انرژی

مطالعه، بررسی و عقد قرارداد پروژه نصب سلولهای خورشیدی در دریاچههای ذخیره پساب

مدیر بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست شرکت فولاد مبارکه در پایان افزود: فولاد مبارکه در حوزه HSE یکی از شرکتهای پیشرو در بین شرکتهای فولادی است. لذا جای دارد مجددا از تمامی تلاشگران حوزه بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست، همچنین مدیریت ارشد سازمان که با پشتیبانی از برنامههای HSE، در حفظ و صیانت از نیروی کار و محیطزیست کوشا بودهاند تقدیر و تشکر نمایم.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.